മാസം 30 ലക്ഷം രൂപ ലാഭം കിട്ടുന്ന ബിസിനസ് | High profitable business in kerala | New business | NSBK 1. ഭാവിയിലേക്ക് പൈസ എങ്ങനെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാം--- https://youtu.be/rq8RZaiZza8 2. വീടുകളിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ 5 പുതിയ ബിസിനസുകൾ--- https://youtu.be/_-GmXdPG6A8 3. ബിസിനസ് വിജയിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ--- https://youtu.be/74uBbYkin74 4. ബിസിനസ് പരാജയം ആകാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ--- https://youtu.be/xfaoOggeEM4 5. ചെലവ് 2.50 ലക്ഷം രൂപ ലാഭം 4.50 ലക്ഷം രൂപ---…

മാസം 30 ലക്ഷം രൂപ ലാഭം കിട്ടുന്ന ബിസിനസ് | High profitable business in kerala | New business | NSBK

1. ഭാവിയിലേക്ക് പൈസ എങ്ങനെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാം— https://youtu.be/rq8RZaiZza8

2. വീടുകളിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ 5 പുതിയ ബിസിനസുകൾ— https://youtu.be/_-GmXdPG6A8

3. ബിസിനസ് വിജയിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ— https://youtu.be/74uBbYkin74

4. ബിസിനസ് പരാജയം ആകാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ— https://youtu.be/xfaoOggeEM4

5. ചെലവ് 2.50 ലക്ഷം രൂപ ലാഭം 4.50 ലക്ഷം രൂപ— https://youtu.be/jhy_5KlDfHQ

6. ചെലവ് 1.50 ലക്ഷം രൂപ ലാഭം 2.00 ലക്ഷം രൂപ— https://youtu.be/606U09q1Qqg

7. ചെലവ് 1.50 ലക്ഷം രൂപ ലാഭം 7.50 ലക്ഷം രൂപ— https://youtu.be/mIllNygQdsY

8. ചെലവ് 1. ലക്ഷം രൂപ ലാഭം 3.50 ലക്ഷം രൂപ— https://youtu.be/750bhI4uoBM

9. ചെലവ് 1.50 ലക്ഷം രൂപ ലാഭം 7.00 ലക്ഷം രൂപ— https://youtu.be/XS-mgWNJcfg
.
10. ചെലവ് 2.50 ലക്ഷം രൂപ ലാഭം 6.00 ലക്ഷം രൂപ— https://youtu.be/a86LeFdJ3Hs

1. Best Online Business— https://youtu.be/csrvk0Ur5aM

2. Best Online Business— https://youtu.be/ckiG7Iar7gI

☎: For business inquiries :- smartbusinessinkerala@gmail.com

9 comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *